Fresh Fruits



Longan



Lychee (Chakapat)



Durian (Monthong / Golden Pillow)



Pomelo (Tong Dee)



Organic Coconut



Organic Red Rose Apple



Organic Guava